ПГ по ХВТ "Св. Димитрий Солунски"
Професионална Гимназия по Хранително-вкусови технологии - Асеновград
Основно меню

История

   Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Св. Димитрий Солунски" е основана на 01.07.1939 година като" Държавно практическо земеделско училище по тютюна"гр. Асеновград. По това време Училището няма собствена сграда и се помещава в Тютюнева кооперация "Асенова крепост" в триетажна сграда и една едноетажна постройка. Учениците са се набирали от цялата страна. През учебната 1939 - 1940 година е имало само един курс от 39 курсисти, а училището продължава да функционира и след 1944 година.

 

   То е разполагало с 50 декара стопанство с лозе, овощна градина, зеленчукова градина, модерна за времето си собствена сушилня за тютюн. Учениците сами са отглеждали, брали и манипулирали тютюна. През 1957 година училището е закрито и на негово място е открито ново Практическо селскостопанско училище с нов профил. От 1964 до 1974 година Училището се нарича "Практическо селскостопанско училище по тютюна". От 1974 до 1988 год. училището се развива като СПТУ по технология на тютюна и тютюневите изделия. От учебната 1977/78 година на завършилите вече се издава диплома за средно образование. През 1988 година профилът на училището се променя и то вече се именува СПТУ по хранително вкусова промишленост.В следващите години в Училище се обучават ученици по следните професии: "Оператор в производство на цигари", "Монтьор на машини,апарати, уреди и съоръжения в ХВП " и "Оператор в консервното производство". Единствени за Южна България и страната са професиите: "Технология на тютюна и тютюневите изделия", "Технология на зърносъхранението, зърно-преработването и фуражите". Най - атрактивна и с най-много желаещи за обучение става професията "Оператор в производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия".


   В Училището има работилница по хляб, хлебни и сладкарски изделия, където учениците се обучават в часовете по учебна практика. Интересна и търсена става и професията "Оператор в производството на алкохолни и безалкохолни напитки". С въвеждането й се подкрепя и старата традиция на винарството в Асеновград. Часовете по учебна практика за тази професия се провеждат във "Винзавод"– Асеновград. Богатството от фирми на ХВП в Асеновград дава възможност за обучение и по други професии и специалности, както и перспективи за реализация на завършващите ученици. Ежегодно Училището сключва договори за съвместна дейност със следните фирми в града: "Мелница Никола Панайотов", "Ганчев"-АД, Винзавод" – АД и Бонбонена фабрика "Алпи". Материална база и кадрово обезпечаване ПГ по ХВТ "Св.Димитрий Солунски"– Асеновград е държавно училище, което се финансира от Министерство на земеделието и храните. Училището се помещава в собствена сграда, намираща се на ул. "Панайот Сребров" № 6 в Асеновград. Към 2002 г. то разполага с компютърен кабинет, учебна работилница по хляб,хлебни и сладкарски изделия. Училището разполага с павилион за топли закуски.


   За разширяване знанията на учениците ежегодно в часовете по учебна практика се посещават и редица фирми в града, пловдивска област и страната. Училището е осигурено кадрово с правоспособни учители с висше образование по всички учебни дисциплини. Повечето от преподавателите са с дългогодишен педагогически стаж в Училището. През периода 1995–2002 година преподавателският екип се обнови с млади и амбициозни учители, преподаващи по нововъведените учебни предмети и такива по професионална подготовка. Часовете по информатика и информационни технологии се провеждат в два обновени компютърни кабинета, които имат връзка с Internet. Прием на ученици за учебната 2002/2003 година ТЕХНИКУМ СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ "Организатор на производството в ХВП" Завършилите тази специалност изучават набор икономически дисциплини, придобиват средно образование с трета степен на професионална квалификация и могат да работят в държавни и частни фирми, както и да организират свой бизнес. СПТУ СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 4 ГОДИНИ "Оператор в ХВП", "Оператор в производството на алкохолни и безалкохолни напитки", "Оператор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия". Завършилите придобиват средно образование и втора степен на професионална квалификация.

 

   Приемът на ученици за учебната 2002/2003 година е реализиран на 100%. Със Заповед № РД-09-332/07.04.2003 г. На Министъра на МОН, обнародвана в Държавен вестник бр. 39 от 2003 г. Училището става Професионална гимназия по хранително -вкусови технологии "Св.Димитрий Солунски" – Асеновград. През същата година е завършено изграждането на газова инсталация и пуснато парното отопление, а за кухнята и учебната работилница са закупени и монтирани газови уреди: бойлер, фритюрници, пекарни. Завършена е новата спортна площадка в близост до Училището. За учебната 2003/2004 година, както и 2004/2005 учебна година, запазва и дори засилва тенденцията на подчертан интерес към професиите и специалностите в Училището и приемът на ученици отново е реализиран на 100%. Продължава партньорството с фирми на ХВП в града, където се осъществява практическо и производствено обучение на учениците: "Винзавод" – АД Асеновград; Фирма "Ганчев"; ЕТ "Кръстьо Иванов"; Мелница "Никола Панайотов".

 

   За учебната 2005/2006 година бе реализиран прием на ученици в 3 паралелки в IX клас по следните професии и специалности: ТЕХНИКУМ СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ Професия "Организатор производство" Специалност: "Организация в производството на храни и напитки" СПТУ СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 4 ГОДИНИ Професия: "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" Специалност: " Производство на алкохолни и безалкохолни напитки" Професия: "Хлебар - сладкар" Специалност: "Производство на сладкарски изделия". От началото на 2005 г. започна поетапното подобряване на материалната база в Училище. Започна реконструкция на кухненския блок в модерна учебна работилница по готварство с кабинет по сервиране, необходими за практическото обучение на учениците по въведената от учебната 2006-2007 година нова професия "Готвач" специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки". От втория срок на учебната 2005-2006 год.учебният процес в Училището е организиран на една смяна.

 

   През учебната 2008-2009 година Професионална гимназия по Хранително-вкусови технологии "Св. Димитрий Солунски" осъществи прием по следните професии и специалности: Професия "Готвач" Специалност: "Производство на кулинарни изделия и напитки" Специалност: "Производство на сладкарски изделия" Специалност: "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки".

 

   Историята на нашето училище се променя твърде динамично в положителна насока. Не може да не отбележим сладкарски и кулинарни постижения на нашите възпитаници, защото специалностите ни са актуални и атрактивни, участието ни на Националната изложба в Министерство на Земеделието и храните на Коледни, Великденски празници в Панаирни палати, съвместно с Европейския колеж, където нашите ученици се представиха блестящо и са наградени с грамоти. Изявите ни в състезания,конкурси и мултимедийни презентации доказват високата мотивираност, уменията и способностите на учениците,както и високия професионализъм на изградения екип от учители по общообразователни и професионална подготовка. През 2006-2007 година участвахме и се класирахме в национална кампания "За чиста околна среда" с проект "Зелената енергия на природата-помощник в Училище", финансиран от Министерство на околната среда и водите", с което ни се осигури хармонична учебна среда възпитавайки учениците в дух на любов и опазване на природата, както и подобряване екологичната обстановка в нашия град.

 

   През учебната 2006 - 2007 година ПГ по ХВТ " Св. Димитрий Солунски " Асеновград е одобрено по Национална програма "Училището – територия на учениците "по модул "Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност" и реализира проект "Проучване на възможностите за културно – познавателен и винарски туризъм в Асеновград".